Zaznacz stronę

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Szczeciński Przedsiębiorstwo Handlowe ELMET Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie, ul. Marii Konopnickiej 12b.
Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres siedziby Spółki: ELMET Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 12 b, 72-100 Goleniów,
2. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO w celu:
– zawarcia i wykonania umowy/ transakcji,
– wystawienia dokumentów księgowych,
– udokumentowania realizacji transakcji,
– dochodzenia ewentualnych roszczeń i odszkodowań,
– tworzenia zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży na potrzeby wewnętrzne;
– weryfikacji wiarygodności płatniczej kontrahenta,
– przechowywania danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów.
3. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
1) podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
2) podmiotom, które przetwarzają je na nasze zlecenie, np.: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, pocztowe, kurierzy, ubezpieczyciele, banki, podwykonawcy, poddostawcy, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową i inne, które zapewniają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27.04.2016 r. i chroniło Pani/Pana prawa.
4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy/ transakcji.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody,
– prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w zakresie i na zasadach zgodnych z art. 21 RODO,
– prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich