Ogłoszenia o przetargach:

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Handlowe "Elmet"
w Goleniowie Spółka z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w

Stargardzie Szczecińskim, ul. Towarowa 11a,
dz. nr 97/2 o pow. 2187 m2 obręb 10 miasta Stargard Szcz. KW nr SZ1T/00096593/5

Przedmiotem przetargu jest:
prawo wieczystego użytkowania działki nr 97/2 o pow. 2187 m2 zabudowanej budynkiem handlowo - magazynowym pow. użytkowej 595,04 m2, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot prawa własności.

Cena wywoławcza 387 000 zł + VAT

Przetarg odbędzie się w dniu 01.03.2011 r. o godz. 1000 w siedzibie Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Handlowego "Elmet" w Goleniowie spółka z o.o., Goleniów, ul. M. Konopnickiej 12b.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 38.700 zł należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Spółki: Bank PeKaO S.A. I O/Goleniów 20 1240 3839 1111 0000 4413 4550.
Wadium należy wpłacić z wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Spółki najpóźniej do dnia 28.02.2011 r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium został spełniony. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Ustala się minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej, tj. 3.870 zł.

    Wadium przepada na rzecz Spółki:
  1. jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,
  2. jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
  3. jeżeli uczestnik przetargu nie wpłaci ceny nabycia nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone na wskazane konto po rozstrzygnięciu przetargu.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości,aktualny wypis z rejestru KRS (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu), numer NIP (oryginał i kserokopię), potwierdzenie wpłaty wadium. W przypadku cudzoziemców - osób prawnych wszelkie dokumenty okazywane do przetargu powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Należne podatki oraz koszty związane z nabyciem nieruchomości (sądowe, notarialne i inne) ponosi nabywca nieruchomości.
Wydanie nieruchomości w stanie wolnym w posiadanie Kupującego nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
Oferowaną nieruchomość można oglądać w dni robocze, w terminie uzgodnionym w siedzibie przedsiębiorstwa do dnia 25.02.2011 r. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie spółki: 72-100 Goleniów, ul. M. Konopnickiej 12b, tel. 91 418-28-91; fax 91 418-24-30.

Sprzedający po zakończeniu przetargu ustali miejsce i termin zawarcia umowy notarialnej i wezwie osobę, która przetarg wygrała do stawienia się celem zawarcia umowy.

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r. nr 27 poz. 177).

powrót